Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2021

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 548/2020 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2021 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla pro rok 2021 byla upravena celkem u 107 katastrálních území (z celkového počtu 13 035 katastrálních území s evidovanými zemědělskými pozemky), z toho ve 51 případech došlo ke snížení ceny a ve 56 případech ke zvýšení ceny. Bylo zrušeno k.ú. Chaloupky u Otaslavic, které bylo sloučeno s k.ú. Otaslavice.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Ludéřov (o 2,85 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I (o 2,93 Kč/m2).

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména aktualizací bonitačního mapování, zohledněním vlivu degradace půd (eroze, utužení apod.), změnami v hektarové výměře některých k.ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2021 naleznete na stránkách www.farmy.cz v menu Cena půdy 2021. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, tržní ceny půdy, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků. Aktualizována byla i cenová mapa tržních cen zemědělské půdy na www.cenova-mapa-pudy.cz.

Zdroj: FARMY.CZ - 27.12.2020

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist