Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2018

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 403/2017 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2018 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2018 dochází pouze k minimálním úpravám cen z důvodu aktualizace bonitačního mapování a změny výměr zemědělské půdy v některých katastrech. Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla upravena celkem u 153 katastrálních území (z celkového počtu 13 030 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho ve 67 případech došlo ke snížení ceny a v 85 případech ke zvýšení ceny.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Dolní Ročov (o 2,64 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Verušice (o 1,94 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky v r. 2018 bude stejně jako v r. 2017 ve výši 7,14 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2018 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu ““ Cena půdy 2018. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, tržní ceny půdy, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků.

V rámci bonitačního mapování dochází ke zvýšení podrobnosti terénního průzkumu, upřesnění svažitosti a expozice terénu, zohlednění vlivu degradací půd (např. vodní a větrné eroze, dehumifikace, utužení apod.), zaznamenání změn v hydromorfizmu půd, změn hloubky a skeletovosti půdy atd. Ve většině zaznamenaných změn však dochází ke snížení hodnoty půdy, a to důsledkem snížení její kvality, tj. snížení schopnosti nebo vhodnosti půdy pro pěstování kulturních rostlin.

Zdroj: FARMY.CZ - 4.12.2017

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist