V České republice je 3,2 milionu vlastníků zemědělské půdy

krajina

Dle Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 se za zemědělskou půdu považuje orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. V květnu 2017 činil celkový počet vlastníků zemědělské půdy v České republice 3,2 mil. a v jejich vlastnictví bylo 4,2 mil. ha zemědělské půdy.

Nejpočetnější skupinou vlastníků jsou fyzické osoby, které vlastní půdu buď individuálně nebo ve společném jmění manželů. Fyzické osoby takto vlastní 76% výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 3.198 tis. ha zemědělské půdy a jejich počet činí cca 3.143 tisíc. Průměrná výměra na jednu fyzickou osobu (nebo SJM) činí 1 ha.

Právnické osoby vlastní 20% výměry zemědělské půdy v ČR, tj. 850 tis. ha zemědělské půdy. Počet právnických osob vlastnících zemědělskou půdu činí cca 52 tisíc. Průměrná výměra na jednu právnickou osobu činí 16 ha.

Stát aktuálně vlastní 3,5% zemědělské půdy v ČR, tj. cca 148 tis. ha.

Další subjekty (cizí státy, organizační složky) jsou z pohledu vlastnictví zemědělské půdy málo významné.

Pokud z výše uvedených dat vyloučíme vlastníky zahrad, pak získáme následující údaje o vlastnické struktuře zemědělské půdy využívané k zemědělské produkci. Celkový počet vlastníků je 1,83 mil. vlastnících 4.030 tis. ha půdy, z toho 1,79 mil. fyzických osob vlastní 3.050 tis. ha půdy a 39 tis. právnických osob vlastní 836 tis. ha zemědělské půdy.

Prokazatelným trendem minulých 20 let je úbytek počtu drobných vlastníků zemědělské půdy, koncentrace vlastnictví a přesun půdy do vlastnictví právnických osob.

Uváděné údaje vychází z evidence katastrálních úřadů a zohledňují jak pozemky vedené v katastru nemovitostí, tak pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, kterých je doposud evidováno cca 250 tis. ha.

ZDROJ: FARMY.CZ, 22.6.2017

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist