Cena zemědělské půdy pomalu roste

V České republice se ročně úplatně zobchoduje okolo tří procent zemědělského půdního fondu a kromě toho je menší část pozemků převáděna bezúplatně, například v rámci dědictví či darů. Tržní ceny prodávaných pozemků stejně jako nájemné ze zemědělské půdy zaznamenaly v loňském roce mírný růst. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2009, tzv. Zelené zprávy, kterou má Agroweb k dispozici.

Celkový podíl prodávané půdy u nás je podle zprávy srovnatelný s podílem prodeje zemědělské půdy v ostatních zemích Evropské unie. Absolutní výměra prodané zemědělské půdy ve vlastnictví státu prostřednictvím Pozemkového fondu ČR dosáhla v roce 2009 celkem 39 tisíc hektarů a meziročně se snížila o 18 procent. Kupní cena za jeden čtvereční metr se proti roku 2008 zvýšila v tomto režimu o 4,3 procenta, a to z 5,15 na 5,37 Kč/m2 . Uvedená cena zahrnuje jak nákupy bez, tak i s využitím 30letého splátkového režimu. Celková výměra státní půdy převedená do soukromého vlastnictví od května 1999 do konce loňského roku představuje 494,3 tisíce hektarů, což je 82 procent z celkové předpokládané nabídky státní půdy, tedy z přibližně 600 tisíc hektarů. Rozsah každoročně privatizované státní půdy se bude podle zprávy i nadále snižovat.

Na nákup soukromé zemědělské půdy schválil v roce 2009 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond v rámci programu Investice a podprogramu Půda 302 žádostí na úvěry v celkové výši 452 milionů korun s objemem nakoupené půdy v rozsahu 7185 ha při průměrné ceně nakupované půdy 6,99 Kč/m2.

Ceny postupně rostou

Zelená zpráva uvádí, že tržní ceny zemědělské půdy vykazovaly i v loňském roce vzrůstající trend. Průměrná cena půdy mezi roky 2003 a 2009 se zvýšila o 53 procent, přičemž loni meziročně vzrostla o 14 procent. Vstup České republiky do EU tak neměl podle autorů zprávy ve střednědobém horizontu dramatický dopad na růst tržních cen zemědělské půdy. Dosavadní pozvolný růst cen je však možné očekávat i v dalších letech. Podle šetření FADN činil v roce 2008 u nás průměrný nájem zemědělské půdy u fyzických osob 1198 Kč/ha a u právnických osob 1121 Kč/ha, což znamená mírný meziroční nárůst. Podle předběžných kalkulací i v minulém roce předpokládá zpráva pouze mírné zvýšení, a to v průměru u podniků fyzických osob na 1269 Kč/ha a u právnických osob 1218 Kč/ha.

Nejvyšší nájemné z půdy je v kukuřičné oblasti, kde dosahuje trojnásobku nájemného v horské oblasti. I přes stabilní růst od roku 2004 je u nás nájemné zemědělské půdy stále hluboko pod úrovní pachtu placeného v zemích EU 15. Postupné zvyšování plošně vyplácených přímých podpor podle zprávy přispívá k růstu cen nájemného. „Nicméně vzhledem k víceletým nájemním smlouvám s fixně stanoveným koeficientem růstu nereaguje nájemné bezprostředně na meziroční změny v cenách či situaci na trhu. Nepříznivá ekonomická situace většiny zemědělských odvětví v roce 2009 se bude velmi pravděpodobně promítat do nižšího tempa růstu (případně i lokálního poklesu) nájemného v následujících letech,“ konstatuje zpráva.

Pozemkové úpravy

Na konci loňského roku 2009 byly jednoduché nebo komplexní pozemkové úpravy již provedeny na více než 15 procentech výměry zemědělského půdního fondu a na dalších zhruba 11 procentech půdy byly pozemkové úpravy v řešení. Celkové území dosud realizované zahájenými nebo již dokončenými úpravami tak představuje rozlohu více než 1,1 milionu hektarů zemědělské půdy a v jejich rámci bylo dosud vybudováno více než 1668 kilometrů cest. Jen v loňském roce bylo ukončeno 113 komplexních pozemkových úprav na výměře téměř 63 tisíc hektarů a celkem jich tak bylo dokončeno 1010 na celkové výměře téměř 442 tisíc hektarů. Na zajištění pozemkových úprav bylo vloni vyčleněno celkem 1,9 miliardy korun, což byla vůbec nejvyšší částka od zahájení realizace pozemkových úprav v roce 1991. Kumulativně dosud na tento účel padlo již více než 17 miliard korun.

„I přes narůstající finanční prostředky postup pozemkových úprav stále neodpovídá potřebám vyjadřovaných zejména obcemi, vlastníky ale také uživateli půdy a zainteresovanými orgány státní správy,“ uvádí Zelená zpráva.

Co se týká vyřizování uplatněných restitučních nároků v zemědělství zpráva konstatuje, že je, až na řešení sporných případů, téměř ukončeno. V rámci správních řízení bylo do konce roku 2009 rozhodnuto celkem o více než 1,75 milionu hektarů zemědělské a lesní půdy. Z toho bylo skutečně vydáno něco přes 1,33 milionu hektarů, nevydáno s nárokem na náhradu prostřednictvím pozemkového fondu bylo asi 130 tisíc hektarů a z důvodů nenaplnění zákonných podmínek pozemkové úřady rozhodly o nevydání téměř 289 tisíc hektarů.

Také privatizace státních statků a obdobných státních podniků hospodařících na zemědělské půdě je podle zprávy v zásadě ukončena. Z původního počtu 316 státních statků, které vstoupily do privatizace, dosud nebyla likvidace ukončena u 26 z nich, a dále v řízení o úpadku a způsobech jeho řešení podle insolvenčního zákona bylo na konci loňského roku 16 státních statků.

Úbytek půdy pokračuje

Proti roku 2008 se vloni opět snížila rozloha zemědělské půdy, a to o více než pět tisíc hektarů, tedy zhruba 0,1 procenta. V letech 1990 až 2000 byl roční úbytek zemědělské půdy přibližně tisíc hektarů, od roku 2000 do roku 2004 již asi čtyři tisíce hektarů a od roku 2005 mizí ročně již zmíněných pět tisíc hektarů zemědělské půdy, tedy přibližně 15 hektarů denně.

Meziroční úbytek zemědělského půdního fondu vloni spočíval především ve snížení výměry orné půdy o téměř devět tisíc hektarů, což bylo o dva tisíce hektarů více než v roce 2008. Z výměry orné půdy se tři tisíce hektarů přesunuly do kultury trvalých travních porostů, o dva tisíce hektarů narostla výměra lesních pozemků a do kategorie „zastavěné a ostatní plochy“ spadly další tři tisíce hektarů. Stále se také řádově o stovky hektarů zvyšuje výměra zahrad a vodních ploch.

Zpráva nicméně potvrzuje že úbytek zemědělské půdy se projevuje nejvíc v nejúrodnějších oblastech v katastrálních územích s cenou zemědělské půdy 10,01 až 16 Kč/m2 , což dokládá potřebu ochrany této úrodné půdy.

Autor: Přibík Oldřich, Zdroj: Agroweb - 12.7.2010, odkaz na zdrojový článek ZDE

Další články ZDE

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist