DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Zde naleznete všechny aktuální formuláře, pokyny a informace k dani z nemovitých věcí (dříve dani z nemovitostí) - aktuální pro rok 2016.
Formuláře k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí 2016 - (Vzor č. 15)
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí 2016 - (Vzor č. 19)
List k dani z pozemků - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 6)
List k dani ze staveb a jednotek - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 5)
Příloha k listu k dani z pozemků - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 4)
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek - k doplnění tiskopisu přiznání (Vzor č. 4)
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Informační letáky

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2016 - informační leták (Vzor č. 16)
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 - informační leták (Vzor č. 1)
Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016CENU dle katastrálních území potřebnou pro výpočet daně naleznete ZDE
KALKULAČKU daně ze zemědělských pozemků naleznete ZDE.Základní informace k dani za zemědělské pozemky 2016

Kdo je poplatníkem daně z pozemků?

– vlastník pozemku,
– nájemce nebo pachtýř a to u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem,
– uživatel u pozemků jejichž vlastník není znám.

Jaká je výše daně?

- u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů - 0,75% z částky vypočtené jako součin výměry a ceny v příslušném katastrálním území,
– u trvalých travních porostů - 0,25% z částky vypočtené jako součin výměry a ceny v příslušném katastrálním území,
- u hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb - 0,25% z ceny vypočtené jako součin výměry v m2 a částky 3,80 Kč,
- u ostatních pozemků - 1,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; 5,00 Kč/m2 zpevněných ploch užívaných k podnikání pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikání; 0,20 Kč/m2 ostatních ploch; 0,20 Kč/m2 zastavěných ploch a nádvoří; 2,00 Kč/m2 stavebních pozemků; sazba daně u stavebních pozemků se dále násobí koeficientem dle obce (více v pokynech).
Výše daně může být dále upravena místním koeficientem, kterým se upravuje daň u všech pozemků s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Do kdy je nutné podat daňové přiznání?

- přiznání k dani za rok 2016 je nutné podat do 1.února 2016.
Daňové přiznání se nepodává pokud bylo podáno za předchozí zdaňovací období a nedošlo ke změně okolností pro stanovení daně. Pokud došlo ke změnám, podá poplatník daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, kde poplatník uvede pouze nastalé změny a výpočet celkové daně.

Do kdy je nutné daň uhradit?

- do 31.května 2016,
- ve dvou stejných splátkách do 31.5.2016 a do 30.11.2016, přesáhne-li roční daň 5.000 Kč,
- ve dvou stejných splátkách do 31.8.2016 a do 30.11.2016, u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb.Celé znění zákona o dani z nemovitých věcí naleznete např. ZDE.

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist