Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2022

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 453/2021 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2022 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

K 1. lednu 2021 bylo v České republice evidováno celkem 13 076 katastrálních území, z toho jsou zemědělské pozemky evidovány v 13 039 k.ú., 37 k.ú. má nulovou výměru zemědělských pozemků.

Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla pro rok 2022 byla upravena celkem u 124 katastrálních území, z toho ve 53 případech došlo ke snížení ceny, v 64 případech ke zvýšení ceny, v 6 případech byla průměrná cena nově přiřazena a bylo zavedeno nové k.ú. Třešně u Záhoří v okrese Písek, které vzniklo v r. 2020 oddělením od k. ú. Chrastiny. K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Popovice u Přerova (o 2,79 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Kundratice u Chomutova (o 4,91 Kč/m2).

V roce 2022 činí průměrná základní cena zemědělských pozemků v ČR cca 7,13 Kč/m2, tzn. stejně jako v roce 2021.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména aktualizací bonitačního mapování, zohledněním vlivu degradace půd (eroze, utužení apod.), změnami v hektarové výměře některých k.ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2022 naleznete na stránkách www.farmy.cz v menu Cena půdy 2022. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, tržní ceny půdy, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků. Aktualizována bude i cenová mapa tržních cen zemědělské půdy na www.cenova-mapa-pudy.cz.

Zdroj: FARMY.CZ - 16.12.2021

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist