Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2020

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 318/2019 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2020 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla pro rok 2020 byla upravena celkem u 56 katastrálních území (z celkového počtu 13 031 katastrálních území s evidovanými zemědělskými pozemky), z toho ve 34 případech došlo ke snížení ceny a ve 22 případech ke zvýšení ceny. Nově bylo doplněno k.ú. Strýčice, které vzniklo vyčleněním z k.ú. Radošovice u Českých Budějovic.

K největšímu snížení průměrné ceny došlo v k.ú. Kadaňský Rohozec (o 3,19 Kč/m2), naopak k nejvyššímu zvýšení ceny v k.ú. Malá Vrbka (o 2,36 Kč/m2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků za celé území České republiky v r. 2020 bude ve výši 7,13 Kč/m2 (proti 7,14 Kč/m2 v roce 2019).

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky. Ke změnám cen dochází zejména aktualizací bonitačního mapování, zohledněním vlivu degradace půd (eroze, utužení apod.), změnami v hektarové výměře některých k.ú., obnovou katastrálních operátů a upřesňováním výměr druhů pozemků v kategoriích zemědělské půdy.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2020 naleznete jako vždy na stránkách www.farmy.cz v menu Cena půdy 2020. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, tržní ceny půdy, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků. Aktualizována byla i cenová mapa tržních cen zemědělské půdy na www.cenova-mapa-pudy.cz.

Zdroj: FARMY.CZ - 12.12.2019

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist