Novinky e-mailem
Registrace
Zasílání exkluzivních nabídek.
Prodáváte pole, louku, les? Prodáváte farmu nebo zemědělskou společnost?
POPTÁVÁME:
* farmu na RV, 2000 ha a více pozemků v LPIS
* farmu na RV, cca 1000 ha užívaných pozemků
* farmu s pastevním chovem
* pozemky nad 50 ha v jedné lokalitě, i od PF ČR
* rodinnou farmu cca 500 ha užívaných pozemků, Čechy
více o poptávkách...
PODPORUJEME: Podporujeme Dobrého andela

1. Cena zemědělské půdy podle katastrálního území

Ceny pro rok 2015 - uvádíme ceny pro jednotlivá katastrální území platné od 1.1.2015. Cena půdy dle katastrálních území se využívá např. pro výpočet daně z nemovitých věcí X§ 5 (1) zákona o dani z nemovitých věcí č.338/1992 Sb. Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m² průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m² ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v §17 tohoto zákona. Nápověda. Pro srovnání uvádíme i ceny platné v roce 2014 a 2013.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

Ceny platné od 1.1.2015 podle vyhlášky 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků je možné stáhnout ZDE. Více informací o dani z nemovitých věcí ZDE.

2. Cena zemědělské půdy podle BPEJ

Tato cena se využívá např. pro účely ocenění konkrétních pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí). Více informací o dani z nabytí nemovitých věcí ZDE. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení XBPEJ První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 – 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 – 9). Nápověda.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE BPEJ

Ceny platné od 1.1.2014 dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška - ZDE) s účinností od 1.1.2014. Pro srovnání uvádíme i ceny platné v roce 2013.

3. Tržní cena zemědělské půdy

Pro tržní cenu zemědělských pozemků jsou důležité zejména následující skutečnosti:

  • kvalita pozemků pro zemědělské účely (často vyjádřená „úřední cenou“ dle BPEJ),
  • podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem pozemků,
  • druh pozemků (orná půda, trvalé travní porosty, jiné),
  • poloha pozemků v krajině a atraktivnost lokality,
  • celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků,
  • přístup k pozemkům,
  • průběh pozemkových úprav v lokalitě,
  • evidence pozemků (zjednodušená evidence nebo evidence katastru nemovitostí),
  • konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě.

Častým vodítkem pro určení očekávané tržní ceny za zemědělské pozemky je “úřední cena dle BPEJ”, která alespoň základním způsobem naznačuje kvalitu pozemků - skutečná cena ale může být nižší nebo naopak nekolikanásobně vyšší. Tržní cena se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 12-25 Kč/m2 zemědělské půdy, v opravdu kvalitních lokalitách i více. Toto platí u pozemků určených i dlouhodobě pouze pro zemědělské účely.

Tržní cenu výrazně ovlivňují také nevýhodné nájemní smlouvy s uživateli pozemků (např. nájemní smlouvy na 10 let bez možnosti výpovědi lze považovat pro vlastníky pozemků za velmi nevýhodné). Více informací naleznete také ve zprávě publikované naší společností FARMY.CZ - ZPRÁVA O TRHU S PŮDOU - LEDEN 2015 - ZDE

POZOR: Nabídky od přímých zájemců bývají často velmi nevýhodné!
Tržní ceny lze dosáhnout pouze pokud nemovitosti nabídnete k prodeji širokému okruhu zájemců.
Při prodeji pozemků se obraťte na odborníky - rozdíl v dosažené ceně může být až několikanásobný.
Více informací naleznete ZDE, nebo na tel. 220 922 711, nebo si vložte inzerát ZDARMA.

4. Odhadní cena zemědělské půdy (dle znaleckého posudku)

Při stanovení tzv. odhadní ceny se vychází ze zákona o oceňování a oceňovací vyhlášky. Dle této vyhlášky se při ocenění zemědělských pozemků vychází z ceny dle BPEJ (viz. výše - "cena dle BPEJ"). Odhadní cena nemá přímou souvislost s tržní cenou. V některých lokalitách je tržní cena i několikanásobně vyšší než cena odhadní.

VYHLEDÁVÁNÍ přirážky k základní ceně zem. pozemků dle kat. území *

* Data byla poskytnuta výrobcem programu na oceňování nemovitostí NemKalk 7. Přes maximální snahu o správnost poskytovaných dat nelze vyloučit neaktuálnost u jednotlivých katastrů a lze je proto považovat pouze za orientační. Aktualizováno k 1.10.2015.

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist