Vlastníci puda, nenechte se ošidit. Puda má cenu
Zde naleznete na jednom místě informace o různých cenách zemědělské půdy.

1. Cena zemědělské půdy podle katastrálního území

Ceny pro rok 2016 - uvádíme ceny pro jednotlivá katastrální území platné od 1.1.2016 a ceny v minulých letech.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

Ceny dle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (ke stažení ZDE), novelizované vyhláškou 344/2015 Sb.
Cena dle katastrálních území se využívá především pro výpočet daně z nemovitých věcí X§ 5 (1) zákona o dani z nemovitých věcí č.338/1992 Sb. Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m² průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m² ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v §17 tohoto zákona. Nápověda. Více informací o této dani, aktuální formuláře a pokyny naleznete ZDE.

2. Cena zemědělské půdy podle BPEJ

Ceny pro rok 2016 - ceny pro BPEJ platné od 1.1.2014 až dosud a předcházející ceny platné do 2013.

VYHLEDÁVÁNÍ CENY DLE BPEJ

Ceny dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. - oceňovací vyhláška (ke stažení ZDE) s účinností od 1.1.2014.
Tato cena se využívá např. pro účely ocenění konkrétních pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitostí). Více informací o této dani, aktuální formuláře a pokyny naleznete ZDE.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení XBPEJ První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám (0 – 9) a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti (0 – 9). Nápověda.

3. Tržní cena zemědělské půdy

Tržní cena se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 15-27 Kč/m2 zemědělské půdy, v opravdu kvalitních lokalitách i více.

Častým vodítkem pro určení očekávané tržní ceny za zemědělské pozemky je “úřední cena dle BPEJ”, která základním způsobem naznačuje kvalitu pozemků - skutečná cena ale může být až několikanásobně vyšší. Na tržní cenu zemědělských pozemků mají vliv zejména následující skutečnosti:

  • kvalita pozemků pro zemědělské účely (lze často odvodit z „úřední ceny“ dle BPEJ),
  • podmínky nájemní smlouvy se současným uživatelem pozemků,
  • druh pozemků (orná půda, trvalé travní porosty, jiné),
  • poloha pozemků v krajině a atraktivnost lokality,
  • celková výměra a počet samostatných pozemků, tvar pozemků,
  • přístup k pozemkům,
  • průběh pozemkových úprav v lokalitě,
  • evidence pozemků (zjednodušená evidence nebo evidence katastru nemovitostí),
  • konkurence mezi kupujícími v dané lokalitě.

Více podrobných informací naleznete ve ZPRÁVÁCH O TRHU S PŮDOU publikovaných naší společností.

4. Odhadní cena zemědělské půdy (dle znaleckého posudku)

Při stanovení tzv. odhadní ceny se vychází ze zákona o oceňování a oceňovací vyhlášky. Dle této vyhlášky se při ocenění zemědělských pozemků vychází z ceny dle BPEJ (viz. výše - "cena dle BPEJ"). Odhadní cena nemá přímou souvislost s tržní cenou a většinou je tržní cena výrazně vyšší než cena odhadní.

VYHLEDÁVÁNÍ přirážky k základní ceně zem. pozemků dle kat. území *

* Data byla poskytnuta výrobcem programu na oceňování nemovitostí NemKalk. Přes maximální snahu o správnost poskytovaných dat nelze vyloučit neaktuálnost u jednotlivých katastrů a lze je proto považovat pouze za orientační. Aktualizováno k 1.10.2015.

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist